Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

wizytator ogłoszenie nr 8916 - Oferty pracy i wyniki naboru -

Oferty pracy i wyniki naboru

Strona znajduje się w archiwum.

wizytator ogłoszenie nr 8916

wizytator

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 8916 z dnia 02.03.2017 r.

 • Oferty do 13 marca 2017 r.
 • Wymiar etatu 1
 • Stanowiska 1

Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

wizytator

w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce
 

Miejsce wykonywania pracy:

Ostrołęka

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura w Ostrołęce
ul. Gorbatowa 15
07-410 Ostrołęka

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

WARUNKI PRACY

Urząd nie posiada windy.
Urząd nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego,
 • udzielanie odpowiedzi na korespondencję związaną z zakresem obowiązków,
 • opiniowanie aktów prawnych,
 • prowadzenie dokumentacji spraw zgodnie z Instrukcją kancelaryjną oraz Rzeczowym wykazem akt,
 • wykonywanie zadań związanych z realizacją lokalnej polityki oświatowej zgodnie z polityką oświatową państwa.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • Nauczyciele, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej i:
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 • co najmniej 2- letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub w zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej 2 letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
 • nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej 5 letni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość systemu oświaty,
 • komunikatywność, samodzielność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel, Power Point), Internetu, poczty elektronicznej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy pedagogicznej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2006 Nr 125, poz. 869),
 • kopie aktu nadania stopnia awansu zawodowego,
 • kopie świadectw pracy,
 • potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydatka/kandydat pozostaje w zatrudnieniu.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.03.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  Aleje Jerozolimskie 32
  00-024 Warszawa
  Kancelaria pok. 107
  Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podanym numerem ogłoszenia.
  Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3.000 zł brutto.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja o metodach i technikach naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1032 i 1031

Metryczka

Data publikacji 02.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Piaszczyńska-Pałuba
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Olender
Osoba modyfikująca informację:
do góry