Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

inspektor ogłoszenie nr 9180 - Oferty pracy i wyniki naboru -

Oferty pracy i wyniki naboru

Strona znajduje się w archiwum.

inspektor ogłoszenie nr 9180

inspektor

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 9180 z dnia 10.03.2017 r.

 • Oferty do 20 marca 2017 r.
 • Wymiar etatu 1
 • Stanowiska 1

Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie

 

Miejsce wykonywania pracy:

Ciechanów

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura w Ciechanowie
ul. ks. Piotra Ściegiennego 9
06-400 Ciechanów

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

WARUNKI PRACY

Urząd nie posiada windy.
Urząd nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze.

ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja czynności w EZD,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z przyznawaniem nagród Ministra Edukacji Narodowej, nagród Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz odznaczeń i wyróżnień resortowych,
 • współpraca z pracownikami merytorycznymi dotycząca prac związanych z organizacją konferencji, narad, szkoleń i uroczystości,
 • bieżąca współpraca oraz zastępowanie pracownika sekretariatu podczas jego nieobecności,
 • współpraca z wizytatorem koordynującym awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego,
 • prowadzenie służbowej poczty elektronicznej,
 • udzielanie odpowiedzi na korespondencję związaną z zakresem obowiązków,
 • obsługa urządzeń biurowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i poczty elektronicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej i instrukcji kancelaryjnej,
 • umiejętność prawidłowego stosowania przepisów i procedur,
 • dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, zdolność logicznego i analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność organizacji i planowania pracy,
 • systematyczność i solidność,
 • znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
 • pogodne usposobienie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.03.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  Aleje Jerozolimskie 32
  00-024 Warszawa
  Kancelaria pok. 107
  Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podanym numerem ogłoszenia.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja o metodach i technikach naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1032 i 1031

Metryczka

Data publikacji 10.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Piaszczyńska-Pałuba
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Olender
Osoba modyfikująca informację:
do góry