Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

wizytator ogłoszenie o nabaorze nr 14508 - Oferty pracy i wyniki naboru -

Oferty pracy i wyniki naboru

Strona znajduje się w archiwum.

wizytator ogłoszenie o nabaorze nr 14508

wizytator ogłoszenie nr 14508

Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

Ogłoszenie o naborze nr 14508 z dnia 24 sierpnia 2017 r.

 

OFERTY DO  04 września 2017

 

Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

 

wizytator

w Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

 

WARUNKI PRACY

Urząd częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( winda), urząd nie jest przystosowany dla potrzeb

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze.

 

ZAKRES ZADAŃ

Wykonywanie zadań związanych z realizacją lokalnej polityki oświatowej zgodnej z polityką oświatową

państwa.

Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

Udzielanie odpowiedzi na korespondencję związaną z zakresem obowiązków.

Rozpatrywanie skarg i wniosków.

Opiniowanie aktów prawnych.

Prowadzenie dokumentacji spraw zgodnie z Instrukcją kancelaryjną oraz Rzeczowym wykazem akt.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

nauczyciele, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający co

najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej i:

ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub

co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia

nauczycieli, lub

co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i

placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z

organizacją pracy szkół i placówek;

nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy

doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

znajomość systemu oświaty,

znajomość problematyki kształcenia specjalnego, znajomość problematyki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym,

umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, PowerPoint),

komunikatywność i samodzielność,

umiejętność organizacji pracy własnej,

umiejętność pracy w zespole.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie

polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,

zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie

najlepszych kandydatek/kandydatów

kopie świadectw pracy,

potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu,

kopie dokumentów potwierdzających staż pracy pedagogicznej.

akt nadania stopnia awansu zawodowego

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 04 września 2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

Kancelaria pok. 107

 

Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podanym numerem ogłoszenia.

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3 000,00 zł brutto

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w

urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na

płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,

pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja o metodach i technikach naboru:

1. weryfikacja formalna dokumentów,

2. analiza merytoryczna aplikacji,

3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.

Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub

testu.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1031,1032

Metryczka

Data publikacji 24.08.2017
Data modyfikacji 24.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Kucharz
Osoba udostępniająca informację:
Anna Nowik
Osoba modyfikująca informację:
Anna Nowik
do góry