Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

inspektor ogłoszenie 19456 - Oferty pracy i wyniki naboru -

Oferty pracy i wyniki naboru

inspektor ogłoszenie 19456

inspektor ogłoszenie 19456

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 19456 z dnia 15.12.2017 r.

 • Oferty do 03 stycznia2018
 • Wymiar etatu 1
 • Stanowiska 1
 • Status nabór w toku
 • Dodatkowe

Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

w Kuratorium Oświaty w Warszawie


 

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

WARUNKI PRACY

Urząd częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( winda), urząd nie jest przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Praca w siedzibie urzędu, praca przy komputerze.

ZAKRES ZADAŃ

 • Obsługa sekretariatu Wydziału Finansów i Kadr.
 • Przyjmowanie pism dekretowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty lub Wicekuratorów do Wydziału Finansów i Kadr, oraz pism przekazywanych z kancelarii do wydziału.
 • Potwierdzanie odbioru pism (akt), innej korespondencji oraz przesyłek.
 • Prowadzenie elektronicznych rejestrów kancelaryjnych.
 • Monitorowanie terminowości załatwiania spraw wpływających do Wydziału Finansów i Kadr .
 • Pomoc przy rozliczaniu dotacji rządowych.
 • Przygotowywanie dokumentacji wydziału i przekazywanie jej do archiwum zakładowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy: 2 lata
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel).
 • Obsługa urządzeń biurowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Umiejętność obsługi elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Samodzielność.
 • Odpowiedzialność.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 32
  00-024 Warszawa
  Kancelaria pok. 107
  Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia, nazwiska, adresu i numeru ogłoszenia.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja o metodach i technikach naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1031,1032. 

Metryczka

Data publikacji 15.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Kucharz
Osoba udostępniająca informację:
Anna Nowik
Osoba modyfikująca informację:
do góry