Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

inspektor ogłoszenie o naborze 21640 - Oferty pracy i wyniki naboru -

Oferty pracy i wyniki naboru

inspektor ogłoszenie o naborze 21640

inspektor ogłoszenie o naborze 21640

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 21640 z dnia 02.02.2018 r.

 • Oferty do 12 lutego2018
 • Wymiar etatu 1
 • Stanowiska 1
 • Status nabór w toku
 • Dodatkowe

Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

w Kuratorium Oświaty w Warszawie
 

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

WARUNKI PRACY

Urząd częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( winda), urząd nie jest przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Praca w siedzibie urzędu, praca przy komputerze.

ZAKRES ZADAŃ

 • przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych Kuratorium Oświaty oraz dokumentacji przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych,
 • udzielanie konsultacji pracownikom Kuratorium Oświaty oraz dyrektorom zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji do przekazania do Oddziału-Archiwum,
 • prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego, w tym ewidencji elektronicznej,
 • prowadzenie kwerend archiwalnych i udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej wartościowaniu, ocenie i komisyjnym zniszczeniu,
 • samodzielne opracowywanie dokumentacji kat. A do przekazania do archiwum państwowego,
 • inicjowanie przekazania do archiwum państwowego,
 • udzielanie informacji klientom i prowadzenie bieżących spraw związanych z realizacją zadań Oddziału-Archiwum.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie kierunkowe archiwistyczne
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r.
 • znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją biegła znajomość obsługi komputera, Internetu, znajomość oprogramowań biurowych typu Microsoft Office,
 • umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi (fax, kopiarka, skaner, drukarka),
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wysoka kultura osobista,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • solidność, dokładność, dociekliwość,
 • terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.02.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 32
  00-024 Warszawa
  Kancelaria pok. 107
  Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podanym numerem ogłoszenia.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja o metodach i technikach naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1031,1032. 

Metryczka

Data publikacji 02.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Kucharz
Osoba udostępniająca informację:
Anna Nowik
Osoba modyfikująca informację:
do góry