Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 28283 na stanowisko zastępcy dyrektora wydziału - Oferty pracy i wyniki naboru -

Oferty pracy i wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze nr 28283 na stanowisko zastępcy dyrektora wydziału

Ogłoszenie o naborze nr 28283 z dnia 05 czerwca 2018 r.

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 28283 z dnia 05 czerwca 2018 r.

OFERTY DO 15 czerwca 2018

WYMIAR ETATU 1

STANOWISKA 1

DODATKOWE
Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
zastępca dyrektora wydziału
w Kuratorium Oświaty w Warszawie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa
ADRES URZĘDU:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

WARUNKI PRACY
Budynek wielokondygnacyjny zaopatrzony w windę, ale nie w pełni dostosowaną do przewożenia osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Brak odpowiednich oznaczeń oraz urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnością
słuchową i wzrokową (niedosłyszących, głuchoniemych, niewidomych). Praca wymaga przemieszczania się między
kondygnacjami budynku. Praca w pomieszczeniach biurowych wieloosobowych, przy monitorze ekranowym powyżej 4
godzin.

ZAKRES ZADAŃ
koordynacja zadań związanych z planowaniem, sprawozdawczością i nadzorem pedagogicznym;
nadzór nad bibliotekami pedagogicznymi i placówkami doskonalenia nauczycieli;
realizacja spraw z zakresu:
awansu zawodowego, kwalifikacji i wyrażania zgód na zatrudnienie nauczycieli oraz osób niebędących nauczycielami
i niespełniających wymagań kwalifikacyjnych;
akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli;
wojewódzkich programów doskonalenia nauczycieli.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
posiadający:
ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub w zakładzie kształcenia
nauczycieli, lub
co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami,
lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i
placówek;
nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy
doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
znajomość przepisów prawa oświatowego i umiejętność ich interpretacji;
znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem w oświacie oraz dotyczących nadzoru pedagogicznego;
znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz służby cywilnej;
bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel, Access), Internetu, poczty
elektronicznej.
zdolność analitycznego myślenia,
komunikatywność i samodzielność,
umiejętność podejmowania decyzji,
umiejętność pracy w zespole,
wysoka kultura osobista.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 15 czerwca 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
Kancelaria pok. 107
Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwiska, imienia, adresu i numeru ogłoszenia.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie
będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem
Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Kurator Oświaty z siedzibą w Kuratorium Oświaty, Al. Jerozolimskie 32,
00-024 Warszawa
Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt do inspektora ochrony danych: informujemy, że możecie się Państwo
kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych
drogą elektroniczną na adresem e-mail: iod@kuratorium.waw.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Kuratorium
Oświaty, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być
udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego
kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia
danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Informacja o metodach i technikach naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1031,1032.

Metryczka

Data publikacji 05.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Piaszczyńska-Pałuba
Osoba udostępniająca informację:
Anna Dembowska
do góry