Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Petycja w sprawie utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie - Petycje -

Petycja w sprawie utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie

Data petycji: 31.01.2017

W dniu 7 marca 2017 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 lutego 2017 r. złożonego przez Wójta Gminy Świercze w sprawie wydania opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie, Mazowiecki Kurator Oświaty stwierdził brak uzasadnienia do likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie i wydał postanowienie w postaci negatywnej opinii. 

W dniu 15 marca 2017 r. do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie wpłynęło zażalenie Wójta Gminy Świercze SG.0123.1.2017.IK na przywołaną powyżej opinię. W dniu 21 marca 2017 r. za pośrednictwem Mazowieckiego Kuratora Oświaty przekazano Ministrowi Edukacji Narodowej zażalenie Wójta Gminy Świercze na postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 7 marca 2017r. W związku z powyższym to rozstrzygnięcie Ministra Edukacji Narodowej zadecyduje, jak ukształtowana będzie sieć publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świercze od 1 września 2017 r.

W dniu 22 marca 2017 r. Mazowiecki Kurator Oświaty wydał opinię z uwagami do uchwały Rady Gminy Świercze z dnia 15 marca 2017 r. Nr 141/XXIV/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Mazowiecki Kurator Oświaty zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia w sieci ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świercze od 1 września 2017 r. Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie. Zwrócił jednocześnie uwagę, że o funkcjonowaniu lub likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie zadecyduje Minister Edukacji Narodowej po rozpatrzeniu zażalenia Wójta Gminy Świercze z dnia 15 marca 2017 r.  nr SG.0123.1.2017.IK na postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 7 marca 2017r. nr DCI.542.22.2017.JW.

W dniu 8 czerwca 2017 r. Rada Gminy Świercze nie czekając na odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej w związku z wystosowanym zażaleniem na postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 marca 2017 r., podjęła Uchwałę nr 153/XXVII/2017  w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie.

Wojewoda Mazowiecki w trybie Rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdził nieważność w/w uchwały Rady Gminy. W związku z powyższym Rada Gminy Świercze, Zarządzeniem Wójta Gminy Świercze  nr 31/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. podała do publicznej wiadomości informację w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjum,  jaka będzie obowiązywała od dnia 1 września 2017 r.

W załączniku nr 1 do w/w zarządzenia ujęta jest również Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeszewie. 

W związku z odpowiedzią Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2017 r. , nr DWST- OOS.4021.42.2017.DC w sprawie zażalenia Rady Gminy Świercze z dnia 15 marca 2017 r. nr SG.0123.1.2017.IK  na negatywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 marca 2017 r. nr  DCI.542.22.2017.JW , w związku z zamiarem likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie, Mazowiecki Kurator Oświaty ponownie rozpatrzył sprawę i wydał pozytywną opinię z dnia 25 października b.r., nr DCI.542.22.2017. JW. w przedmiocie likwidacji ww. szkoły przez Radę Gminy Świercze.

Mazowiecki Kurator Oświaty dokonał szczegółowej analizy okoliczności, które mają istotny wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie, w szczególności związanych z zapewnieniem uczniom właściwych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, i stwierdzi, że zamiar likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie znajduje uzasadnienie.

Metryczka

Data publikacji 23.02.2017
Data modyfikacji 17.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Janina Witkowska
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Tyburski
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Tyburski
do góry