Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Podjęcie działań na rzecz niedopuszczenia do likwidacji szkoły Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gzach. - Petycje -

Podjęcie działań na rzecz niedopuszczenia do likwidacji szkoły Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gzach.

Data petycji: 14.02.2017

Wnoszącemu petycję udzielono odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w dniu 21 kwietnia 2017r. Żądanie uwzględnienia interesu publicznego i wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, o których mowa w petycji, nie zostało przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty zrealizowane, ponieważ Rada Gminy Gzy nie wyraziła zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach.

Przesłana Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty do zaopiniowania Uchwała Rady Gminy Gzy w sprawie projektu dostosowania sieci prowadzonych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zawierała rozwiązania zgodne z wymogami prawa oświatowego oraz ustawowymi kompetencjami organu. Nie przewidywała likwidacji Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach, ani włączenia oddziałów gimnazjalnych w strukturę organizacyjną jednej z dwóch działających na terenie gminy Gzy publicznych szkół podstawowych - od 1 września 2017 r. Nie zaplanowano też zmian dotychczasowych obwodów szkolnych prowadzonych przez Gminę Gzy publicznych szkół podstawowych. Publiczne Gimnazjum w Gzach zakończy działalność 31 sierpnia 2019 r., zgodnie z przepisami art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

W świetle powyższego, Mazowiecki Kurator Oświaty wydał w dniu 10 marca 2017 r, pozytywną opinię w sprawie Uchwały Nr XXII/108/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, respektując kompetencje Rady Gminy Gzy w przedmiotowym zakresie.

Metryczka

Data publikacji 23.02.2017
Data modyfikacji 27.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Kozioł
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Tyburski
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Tyburski
do góry