Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprzeciw ws. projektu sieci szkół w Gminie Wiśniewo - Petycje -

Sprzeciw ws. projektu sieci szkół w Gminie Wiśniewo

Data petycji: 23.03.2017

W dniu 22 marca 2017 r. Mazowiecki Kurator Oświaty wydał opinię z uwagami do Uchwały Nr XXIV/110/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 3 marca 2017 r. Mazowiecki Kurator Oświaty wskazał na konieczność uwzględnienia ośmioletnich szkół podstawowych znajdujących się w Gminie Wisniewo, w tym ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Bogurzynie.  

W dniu 12 kwietnia 2017 r. do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie wpłynęła Uchwała Nr XXV/111/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z opinią Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie uchwały Rady Gminy Wiśniewo dot. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, w ww. Uchwale wprowadzono zmiany, jednocześnie zapisując w §1, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe sześcioletnie Szkoły Podstawowe w Bogurzynie, Głużku i Starych Kosinach stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi oraz w § 2, że Zespół Szkół w Wiśniewie, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum staje się ośmioletnią Szkołą Podstawową w Wiśniewie z oddziałami dotychczasowego Gimnazjum. 

Rada Gminy Wiśniewo podjęła kolejną uchwałę, tj. Uchwałę Nr XXVI/118/17 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wskazania uczniom klas VI realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII-VIII powołując się na art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60). W przywołanej uchwale wskazano uczniom klas VI Szkoły Podstawowej w Bogurzynie miejsce realizacji obowiązku szkolnego od kl. VII do klasy VIII w latach szkolnych 2017/2018 – 2019/2020 w Szkole Podstawowej  w Wiśniewie powstałej z przekształcenia Zespołu Szkół w Wiśniewie.  Przywołanie art. 205 ust. 4 ustawy jest niewłaściwe, ponieważ zapis ten dotyczy  publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum. Wymienione w uchwale szkoły podstawowe nie powstały z przekształcenia gimnazjum.Działając w oparciu o tę uchwałę dyrektor Szkoły Podstawowej w Bogurzynie nie utworzył kl. VII. Arkusz organizacji ww. szkoły przedstawiony do zaopiniowania przez organ prowadzący 15 maja 2017 r. uzyskał negatywną opinię, tj. stwierdzono niezgodność z obowiązującymi przepisami oraz sformułowano uwagi dot. nieutworzenia kl. VII.

W ramach nadzoru nad samorządem sprawowanego przez wojewodę,  wójt jest zobowiązany do przekazania wojewodzie uchwały rady gminy w ciągu siedmiu dni od dnia jej podjęcia. W postępowaniu nadzorczym uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego podlegają ocenie wojewody w zakresie ich zgodności z prawem, a wojewoda ma 30 dni na wydanie ewentualnego rozstrzygnięcia nadzorczego.

Metryczka

Data publikacji 27.03.2017
Data modyfikacji 05.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Jasińska
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Tyburski
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Tyburski
do góry