Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza -

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Doręczanie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej

 


Informacje ogólne
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 180 ze zm.), w Kuratorium Oświaty w Warszawie funkcjonuje Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Kuratorium Oświaty w Warszawie znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Za pośrednictwem ESP można kierować skargi, wnioski, zapytania do urzędu. Przekierowanie na stronę karty usługi na ePUAP nastąpi po kliknięciu na link: Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Nazwa na ePUAP: Kuratorium Oświaty w Warszawie
Identyfikator e-PUAP : Kuratorium

Informacje dodatkowe

 

  • W celu skorzystania z Portalu ePUAP należy posiadać w nim konto użytkownika. Rejestracja w Portalu jest darmowa.
  • Dostarczane dokumenty powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.
  • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami wynosi 5 megabajtów (5MB), w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajtów (3,5MB).
  • Załączniki dodawane do pism zapisuje się w formatach danych i w sposób uwzględniający przepisy wydane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających łącznie wszystkich wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

Metryczka

Data publikacji 24.05.2012
Data modyfikacji 25.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Szmulik
Osoba modyfikująca informację:
Agata Siekierska
do góry