Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 - Nadzór pedagogiczny -

Nadzór pedagogiczny

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

 1. w szkołach ponadpodstawowych:
 • Zgodność z przepisami prawa realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie;
 1. w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i w centrach kształcenia zawodowego:
 • Zgodność z przepisami prawa organizacji i realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 1. w niepublicznych bursach:
 • Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy bursy;
 1. w niepublicznych domach wczasów dziecięcych:
 • Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy domu wczasów dziecięcych;
 1. w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych:
 • Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych;
 1. w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia (ogólnodostępnych i integracyjnych)
 • Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych;
 1. w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:
 • Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

 

 

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Metryczka

Data publikacji 08.07.2022
Data modyfikacji 08.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Minister Edukacji i Nauki
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Ogrodnik
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Ogrodnik
do góry