Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

inspektor ogłoszenie 22730 - Oferty pracy i wyniki naboru -

Oferty pracy i wyniki naboru

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

inspektor ogłoszenie 22730

inspektor ogłoszenie 22730

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 22730 z dnia 21.02.2018 r.

 • Oferty do 05 marca  2018
 • Wymiar etatu 1
 • Stanowiska 1
 • Status  nabór w toku
 • Dodatkowe

Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

w Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

WARUNKI PRACY

Urząd częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( winda), urząd nie jest przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Praca w siedzibie urzędu, praca przy komputerze.

ZAKRES ZADAŃ

 • obsługa sekretariatu Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
 • udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy;
 • postępowanie z dokumentacją zgodnie z zasadami dot. obiegu dokumentów obowiązującymi w Kuratorium, w tym przekazywanie Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty korespondencji do dekretacji i podpisu (za pośrednictwem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i w sposób tradycyjny);
 • rejestrowanie oraz przechowywanie zarządzeń Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
 • opatrywanie pieczęcią urzędową lub pieczęcią Mazowieckiego Kuratora Oświaty odpowiednich dokumentów oraz właściwe przechowywanie i udostępnianie pieczęci urzędowych;
 • współpraca z pracownikami kancelarii, w szczególności w okresie, gdy Mazowiecki Kurator Oświaty nie pełni obowiązków służbowych w siedzibie Kuratorium: obsługa interesantów, ewidencja korespondencji;
 • prowadzenie dokumentacji i przekazywanie jej do archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją kancelaryjną, rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
 • protokołowanie spotkań skargowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • biegła znajomość obsługi komputera, Internetu, znajomość oprogramowani biurowych typu Microsoft Office;
 • umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi (fax, kopiarka, skaner, drukarka);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w zakresie obsługi sekretariatu
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
 • wysoka kultura osobista;
 • samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność;
 • systematyczność i solidność;
 • pogodne usposobienie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 32
  00-024 Warszawa
  Kancelaria pok. 107
  Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podanym numerem ogłoszenia.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja o metodach i technikach naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1031,1032.

 

Metryczka

Data publikacji 21.02.2018
Data modyfikacji 27.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Kucharz
Osoba udostępniająca informację:
Anna Nowik
Osoba modyfikująca informację:
Anna Miklas
do góry