Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

specjalista ogłoszenie o naborze nr 23287 - Oferty pracy i wyniki naboru -

Oferty pracy i wyniki naboru

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

specjalista ogłoszenie o naborze nr 23287

specjalista ogłoszenie o naborze nr 23287

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 23287 z dnia 02.03.2018 r.

 • Oferty do 12 marca 2018
 • Wymiar etatu 1
 • Stanowiska 1
 • Status nabór w toku
 • Dodatkowe

Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista - na zastępstwo

w Kuratorium Oświaty w Warszawie
 

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

WARUNKI PRACY

Urząd częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( winda), urząd nie jest przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie zadań związanych z realizacją programów polityki państwa na rzecz dzieci i młodzieży:
 • informowanie beneficjentów o programach rządowych i otwartych konkursach ofert oraz sposobach ich realizacji,
 • analiza wniosków i ofert złożonych przez beneficjentów,
 • opracowywanie dokumentacji związanej z realizacją poszczególnych programów oraz sporządzanie informacji zbiorczych z zakresu realizowanych zadań,
 • przygotowywanie umów podpisywanych z beneficjentami,
 • sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 • Współpraca z organami prowadzącymi szkoły.
 • Współpraca w zakresie obsługi funkcji reprezentacyjnych Kuratora.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
 • znajomość ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.),
 • umiejętność stosowania przepisów: - Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania biurowego MS Office (Word, Excel, Access), Internetu, poczty elektronicznej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • preferowane wykształcenie wyższe na kierunku administracja,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętności analityczne,
 • solidność, dokładność i dociekliwość,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, terminowość,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2006 Nr 125, poz. 869),

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 32
  00-024 Warszawa
  Kancelaria pok. 107
  Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwiska, imienia, adresu i numeru ogłoszenia.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja o metodach i technikach naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1031,1032.

 

Metryczka

Data publikacji 02.03.2018
Data modyfikacji 27.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Kucharz
Osoba udostępniająca informację:
Anna Nowik Wydział Finansów i Kadr
Osoba modyfikująca informację:
Anna Miklas
do góry