Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

zastępca dyrektora delegatury ogłoszenie o naborze 23794 - Oferty pracy i wyniki naboru -

Oferty pracy i wyniki naboru

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

zastępca dyrektora delegatury ogłoszenie o naborze 23794

zastępca dyrektora delegatury ogłoszenie o naborze 23794

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 23794 z dnia 10.03.2018 r.

 • Oferty do  20 marca 2018
 • Wymiar etatu 1
 • Stanowiska 1
 • Status nabór w toku
 • Dodatkowe

Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

zastępca dyrektora delegatury

w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie
 

Miejsce wykonywania pracy:

Ciechanów

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura w Ciechanowie
ul. Księdza Piotra Ściegiennego 9,
06-400 Ciechanów

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

WARUNKI PRACY

Urząd nie posiada windy.
Urząd nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze.

ZAKRES ZADAŃ

 • organizowanie i kierowanie pracą Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, w ramach posiadanych uprawnień,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego, zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami przyjętymi przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny,
 • wspomaganie dyrektorów publicznych szkół i placówek w doskonaleniu jakości pracy szkół i placówek,
 • programowanie i planowanie zadań Delegatury,
 • inicjowanie i podejmowanie działań w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań,
 • koordynowanie przeprowadzanych ewaluacji, kontroli planowych i doraźnych przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek publicznych i niepublicznych,
 • współpraca z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • Nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający:
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub w zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
 • nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: 2 lata na stanowisku kierowniczym
 • znajomość ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo oświatowe, ustawy o służbie cywilnej, znajomość kpa,
 • umiejętność zarządzania personelem,
 • zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność, samodzielność,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • wysoka kultura osobista,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel, Access), Internetu, poczty elektronicznej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy pedagogicznej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie aktu nadania stopnia awansu zawodowego,
 • kopie świadectw pracy,
 • potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydatka/kandydat pozostaje w zatrudnieniu.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  Aleje Jerozolimskie 32
  00-024 Warszawa
  Kancelaria pok. 107
  Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwiska, imienia, adresu i numeru ogłoszenia.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja o metodach i technikach naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1032 i 1031

Metryczka

Data publikacji 12.03.2018
Data modyfikacji 27.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Piaseczyńska- Pałuba
Osoba udostępniająca informację:
Anna Nowik
Osoba modyfikująca informację:
Anna Miklas
do góry