Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

wizytator nabór na ogłoszenie nr 23828 - Oferty pracy i wyniki naboru -

Oferty pracy i wyniki naboru

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

wizytator nabór na ogłoszenie nr 23828

wizytator nabór na ogłoszenie nr 23828

Ogłoszenie o naborze nr 23828 z dnia 13.03.2018 r.

 • Oferty do 23 marca 2018
 • Wymiar etatu 1
 • Stanowiska 2
 • Status nabór w toku
 • Dodatkowe

Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

wizytator

w Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

WARUNKI PRACY

Urząd częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( winda ), urząd nie jest przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.
 • Udzielanie odpowiedzi na korespondencję związaną z zakresem obowiązków.
 • Opiniowanie aktów prawnych.
 • Prowadzenie dokumentacji spraw zgodnie Instrukcją kancelaryjną oraz Rzeczowym wykazem akt.
 • Wykonywanie zadań związanych z realizacją lokalnej polityki oświatowej zgodnej z polityką oświatową państwa.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający:
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 • co najmniej 2- letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub w zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej 2 letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
 • nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej 5 letni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość systemu oświaty, w tym szczególnie zmian związanych z wdrażaniem reformy edukacji,
 • znajomość problematyki kształcenia w szkołach podstawowych,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, PowerPoint),
 • komunikatywność i samodzielność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie świadectw pracy.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Metryczka

Data publikacji 13.03.2018
Data modyfikacji 27.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Kucharz
Osoba udostępniająca informację:
Anna Nowik
Osoba modyfikująca informację:
Anna Miklas
do góry