Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 25017 na stanowisko wizytatora - Oferty pracy i wyniki naboru -

Oferty pracy i wyniki naboru

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze nr 25017 na stanowisko wizytatora

Ogłoszenie o naborze nr 25017 z dnia 05 kwietnia 2018 r.

Kuratorium Oświaty w Warszawie


Ogłoszenie o naborze nr 25017 z dnia 05 kwietnia 2018 r.


OFERTY DO 16 kwietnia 2018
WYMIAR ETATU 1
STANOWISKA 1

Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa
ADRES URZĘDU:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

WARUNKI PRACY
Urząd częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( winda ), urząd nie jest przystosowany dla potrzeb osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze.

ZAKRES ZADAŃ
Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.
Udzielanie odpowiedzi na korespondencję związaną z zakresem obowiązków.
Opiniowanie aktów prawnych.
Prowadzenie dokumentacji spraw zgodnie Instrukcją kancelaryjną oraz Rzeczowym wykazem akt.
Wykonywanie zadań związanych z realizacją lokalnej polityki oświatowej zgodnej z polityką oświatową państwa.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym                                                                            nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
posiadający:
ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
co najmniej 2- letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub w zakładzie kształcenia
nauczycieli, lub
co najmniej 2 letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, lub
w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej 5 letni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia
w zakresie administracji lub zarządzania.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
znajomość systemu oświaty, w tym szczególnie zmian związanych z wdrażaniem reformy edukacji,
znajomość problematyki kształcenia w szkołach podstawowych,
umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, PowerPoint),
komunikatywność i samodzielność,
umiejętność organizacji pracy własnej,
umiejętność pracy w zespole.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego,
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kopie świadectw pracy.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 16 kwietnia 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
Kancelaria pok. 107
Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwiska, imienia, adresu i numeru ogłoszenia.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3.100,00 zł brutto.

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Informacja o metodach i technikach naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1031,1032.
Legenda
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z
niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Zastępstwo
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej
nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać
w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.
Nabór otwarty dla cudzoziemców
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również
cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
• są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na
terytorium Polski,
• ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w
sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające
obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

Metryczka

Data publikacji 05.04.2018
Data modyfikacji 27.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Kucharz
Osoba udostępniająca informację:
Anna Dembowska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Miklas
do góry