Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 28917 na stanowisko inspektora - Oferty pracy i wyniki naboru -

Oferty pracy i wyniki naboru

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze nr 28917 na stanowisko inspektora

Ogłoszenie o naborze nr 28917 z dnia 15 czerwca 2018 r.

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 28917 z dnia 15 czerwca 2018 r.

OFERTY DO 29 czerwca 2018

WYMIAR ETATU 1

STANOWISKA 1

DODATKOWE
Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor
w Kuratorium Oświaty w Warszawie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa
ADRES URZĘDU:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

WARUNKI PRACY
Budynek wielokondygnacyjny zaopatrzony w windę, ale nie w pełni dostosowaną do przewożenia osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Brak odpowiednich oznaczeń oraz urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnością
słuchową i wzrokową (niedosłyszących, głuchoniemych, niewidomych). Praca wymaga przemieszczania się między
kondygnacjami budynku. Praca w pomieszczeniach biurowych wieloosobowych, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

ZAKRES ZADAŃ
- przygotowywanie projektów odpowiedzi prasowych;
- przygotowywanie komunikatów publikowanych na stronie internetowej kuratorium;
- przygotowywanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi i delegaturami, materiałów informacyjnych i promocyjnych;
- obsługa funkcji reprezentacyjnych Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
- udział w organizacji projektów edukacyjnio-społecznych;
- udział w realizacji spraw dotyczących nagród, odznaczeń i wyróżnień resortowych i państwowych:
- obsługa prac komisji do spraw nagród i odznaczeń.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- wykształcenie: średnie;
- półroczny staż pracy na: stanowisku zajmującym siękomunikacją społeczną lub na stanowisku administracyjnym;
- znajomość ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 ze zm.);
- znajomość oprogramowania biurowego MS Office;
- posiadanie obywatelstwa polskiego;
- korzystanie w pełni z praw publicznych:
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyslne przestępstwo skarbowe;

WYMAGANIA DODATKOWE
- wykształcenie wyższe, preferowane komunikacja społeczna, administracja lub prawo;
- doświadczenie zawodowe w administracji rządowej lub samorządowej;
- doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy z prasą;
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
- znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu oświaty w Polsce;
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
- umiejętności: analityczne, pracy w zespole, komunikacji interpersonalnej;
- odporność na stres;
- dyspozycyjność;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- Życiorys/CV i list motywacyjny;
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
- Dokumenty należy złożyć do: 29 czerwca 2018 r.
- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu;
- Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 32
  00-024 Warszawa
  Kancelaria pok. 107
  Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwiska, imienia, adresu i numeru ogłoszenia.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

- Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Kurator Oświaty z siedzibą w Kuratorium Oświaty, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa;
- Kontakt do inspektora ochrony danych: informujemy, że możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adresem e-mail: iod@kuratorium.waw.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Kuratorium Oświaty, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa;
- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej;
- Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
- Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska);
- Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
-Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja o metodach i technikach naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1031,1032.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze: ok. 2800 zł brutto.

 


 

 

Metryczka

Data publikacji 15.06.2018
Data modyfikacji 27.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Borkowski
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Borkowski
Osoba modyfikująca informację:
Anna Miklas
do góry