Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 31951 z dnia 9 sierpnia 2018 r. na stanowisko inspektora do spraw BHP i ppoż. - Oferty pracy i wyniki naboru -

Oferty pracy i wyniki naboru

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze nr 31951 z dnia 9 sierpnia 2018 r. na stanowisko inspektora do spraw BHP i ppoż.

Ogłoszenie o naborze nr 31951 z dnia 9 sierpnia 2018 r. na stanowisko inspektora do spraw BHP i ppoż.

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 31951 z dnia 9 sierpnia 2018 r. na stanowisko inspektora do spraw BHP i ppoż.

OFERTY DO 20 sierpnia 2018

WYMIAR ETATU 0,5

STANOWISKA 1

DODATKOWE
Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor
w Kuratorium Oświaty w Warszawie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa

ADRES URZĘDU:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

WARUNKI PRACY
Budynek wielokondygnacyjny zaopatrzony w windę, ale nie w pełni dostosowaną do przewożenia osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak odpowiednich oznaczeń oraz urządzeń umożliwiających
pracę osobom z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową (niedosłyszących, głuchoniemych, niewidomych).
Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami budynku. Praca w pomieszczeniach biurowych
wieloosobowych, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

ZAKRES ZADAŃ

 • Zadania wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników;
 • Czuwanie nad przestrzeganiem i stosowaniem przez pracowników przepisów ppoż. oraz zalceń pracodawcy;
 • Kontrolowanie właściwej i terminowej konserwacji sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych;
 • Przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakładzie pracy, prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową zakładu pracy;
 • Czuwanie nad przestrzeganiem i stosowaniem przez pracowników przepisów ppoż. oraz zaleceń pracodawcy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku i specjalności z zakresu BHP lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu
  BHP;
 • staż pracy: w służbie BHP;
 • Uprawnienie min. inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej;
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860 ze zm.);
 • Znajomość ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy
  pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm. ), tekst jednolity z 2017r. poz.1773;
 •  Znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 w sprawie
  bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. z 1998 r. Nr
  148 poz. 973);
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.
  U. z 2013 r. poz. 1367), tekst jednolity;
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania
  chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2013 r. poz. 1379), tekst jednolity;
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr
  109 poz. 719);
 • Znajomość Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. tekst jednolity z dnia 21 marca
  2017 r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 736 ze zm.);
 • Znajomość ustawy Kodeks pracy;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • zaangażowanie i samodzielność w działaniu;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • wysoka kultura osobista.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
  zawodowego / stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie
  polskiego obywatelstwa;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
  skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 20 sierpnia 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
Kancelaria pok. 107
Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwiska, imienia, adresu i numeru
ogłoszenia.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych
osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych
  jest Mazowiecki Kurator Oświaty z siedzibą w Kuratorium Oświaty, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: informujemy, że możecie się Państwo kontaktować w sprawach
  dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych drogą
  elektroniczną na adres e-mail: iod@kuratorium.waw.pl lub listownie na adres korespondencyjny:
  Kuratorium Oświaty, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i
  wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie
  cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru
  kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego
  samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub
   ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo
   do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora
   danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1  Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21
  listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą
  też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w
ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja o metodach i technikach naboru:

 1. weryfikacja formalna dokumentów,
 2. analiza merytoryczna aplikacji,
 3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.

Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub
testu.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1031,1032.

Metryczka

Data publikacji 09.08.2018
Data modyfikacji 27.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Borkowski
Osoba modyfikująca informację:
Anna Miklas
do góry