Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 35093 specjalista - Oferty pracy i wyniki naboru -

Oferty pracy i wyniki naboru

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze nr 35093 specjalista

Ogłoszenie o naborze nr 35093 specjalista

Ogłoszenie o naborze nr 35093  z dnia 29 września 2018 r.
Oferty do  16 października 2018 r.

Wymiar etatu 1
Stanowiska 1

Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
 

specjalista

w Kuratorium Oświaty w Warszawie
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa
 

ADRES URZĘDU:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
 

WARUNKI PRACY
Budynek wielokondygnacyjny zaopatrzony w windę, ale nie w pełni dostosowaną do przewożenia osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Brak odpowiednich oznaczeń oraz urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnością
słuchową i wzrokową (niedosłyszących, głuchoniemych, niewidomych). Praca wymaga przemieszczania się między
kondygnacjami budynku. Praca w pomieszczeniach biurowych wieloosobowych, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.


ZAKRES ZADAŃ
realizacja zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330);
przygotowywanie projektów komunikatów publikowanych na stronie internetowej;
redakcja merytoryczna i koordynacja informacji zamieszczanych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Kuratorium i na stronie intranetowej Kuratorium;
udział w organizacji projektów edukacyjno-społecznych;
współpraca z organizacjami pozarządowymi;
współpraca przy realizacji zadań związanych z przygotowaniem wydawnictw informacyjnych Kuratorium;
opracowywanie analiz i sprawozdań na potrzeby Kuratorium.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie
staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego;
znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330);
bardzo dobra znajomość oprogramowania biurowego MS Office;
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe o profilu komunikacja społeczna, administracja lub prawo;
doświadczenie zawodowe: na stanowisku zajmującym się komunikacją społeczną lub na stanowisku
administracyjnym, w zakresie współpracy z prasą lub w zakresie udzielania informacji publicznej;
znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu oświaty w Polsce oraz przepisów dotyczących
funkcjonowania administracji publicznej;
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
umiejętności: analityczne, pracy w zespole, komunikacji interpersonalnej;
wysoka odporność na stres i dyspozycyjność.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 16 października 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
Kancelaria pok. 107
Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwiska, imienia, adresu i numeru ogłoszenia.


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Kurator Oświaty z siedzibą w Kuratorium Oświaty, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
Kontakt do inspektora ochrony danych: informujemy, że możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adresem e-mail: iod@kuratorium.waw.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Kuratorium Oświaty, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Informacja o metodach i technikach naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1031,1032.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3.000 zł brutto

 

Metryczka

Data publikacji 29.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Olender
do góry