Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 44551 z dnia 15 marca 2019 r. informatyk - Oferty pracy i wyniki naboru -

Oferty pracy i wyniki naboru

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze nr 44551 z dnia 15 marca 2019 r. informatyk

Ogłoszenie o naborze nr 44551 z dnia 15 marca 2019 r. informatyk

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 44551 z dnia 15 marca 2019 r.

Oferty do 25 marca 2019 r.

Wymiar etatu 0,5

Stanowiska 1                                         

 

Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

informatyk

w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Płock

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku ul. Kościuszki 20 09-402 Płock

 

ADRES URZĘDU:

Kuratorium Oświaty

Aleje Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

 

 

WARUNKI PRACY

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (brak pochylni zewnętrznych i wewnętrznych, brak windy, brak przystosowanych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, schody przy wejściu do budynku). W budynkach brak oznaczeń oraz urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnością słuchową oraz z niepełnosprawnością wzrokową (niedosłyszących, głuchoniemych, niewidomych).

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą (wymaga przemieszczenia się między kondygnacjami budynku w którym znajduje się siedziba Delegatury).

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

ZAKRES ZADAŃ

obsługa infrastruktury informatycznej, w tym Windows Server i usług domenowych Active Directory;

zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznej;

wykonywanie czynności z zakresu serwisu sprzętu komputerowego;

tworzenie i wdrażanie narzędzi informatycznych wspomagających zbieranie danych;

obsługa Systemu Informacji Oświatowej;

udział w administracji technicznej serwisu internetowego Kuratorium;

udział w realizacji polityki bezpieczeństwa informatycznego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie informatyczne lub zawody pokrewne,

preferowane wyższe informatyczne lub pokrewne

umiejętność serwisowania komputerów stacjonarnych i laptopów PC (diagnostyka uszkodzenia, naprawa); znajomość systemów operacyjnych Windows 7 i nowszych na poziomie administracyjnym;

praktyczna znajomość małych sieci LAN (poziom administratora);

dobra orientacja w zagadnieniach licencjonowania oprogramowania komputerowego;

bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office;

umiejętność analitycznego myślenia;

komunikatywność na poziomie pozwalającym na skuteczne świadczenie wsparcia dla użytkowników sprzętu komputerowego i oprogramowania;

samodzielność.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

znajomość zagadnień Systemu Informacji Oświatowej,

znajomość technologii internetowych (HTML, XHTML, XML, CSS, JavaScript, PHP),

znajomość SQL i relacyjnych baz danych (MySQL, PostgreSQL),

znajomość systemów CMS (Joomla),

znajomość urządzeń klasy IPS, w szczególności Stormshield (Netasq),

znajomość Windows Server i usług AD na poziomie administratora,

doświadczenie w pracy w administracji rządowej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 25 marca 2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty

Aleje Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

Kancelaria pok. 107

Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia, nazwiska, adresu i numeru ogłoszenia.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest

Mazowiecki Kurator Oświaty z siedzibą w Kuratorium Oświaty, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

 Kontakt do inspektora ochrony danych: informujemy, że możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adresem e-mail: iod@kuratorium.waw.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Kuratorium Oświaty, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego

kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja o metodach i technikach naboru:

  1. weryfikacja formalna dokumentów,
  2. analiza merytoryczna aplikacji,
  3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.

Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1043,1031,1032.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

 Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 15.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Olender
do góry