Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 82932 z dnia 14.08.2021 r. - inspektor - Oferty pracy i wyniki naboru -

Oferty pracy i wyniki naboru

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze nr 82932 z dnia 14.08.2021 r. - inspektor

Ogłoszenie o naborze

Kuratorium Oświaty w Warszawie
00-024 Warszawa
Al. Jerozolimskie 32
Ogłoszenie nr 82932/ 14.08.2021

Inspektor
Kuratorium Oświaty w Warszawie
 
Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Ważne do: 24 sierpnia 2021 r.

 

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:

• obsługuje sekretariat Mazowieckich Wicekuratorów Oświaty,
• prowadzi kalendarz spotkań Mazowieckich Wicekuratorów Oświaty oraz wykaz przyjęć interesantów i pracowników w sprawach skarg i wniosków,
• udziela informacji interesantom, a w razie potrzeby kieruje ich do właściwych komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy,
• postępuje z dokumentacją zgodnie z zasadami dot. obiegu dokumentów obowiązującymi w Kuratorium, w tym przekazuje Mazowieckim Wicekuratorom Oświaty korespondencję do dekretacji i podpisu (za pośrednictwem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i w sposób tradycyjny),
• opatruje pieczęcią urzędową lub pieczęcią Mazowieckich Wicekuratorów Oświaty odpowiednie dokumenty oraz właściwie przechowuje i udostępnia pieczęcie urzędowe.;
• współpracuje z pracownikami kancelarii, w szczególności w okresie, gdy Mazowiecki Wicekurator Oświaty nie pełni obowiązków służbowych w siedzibie Kuratorium,
• obsługuje interesantów, ewidencjonuje korespondencję,
• prowadzi dokumentację i przekazuje do archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją kancelaryjną, rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

• Wykształcenie: średnie
• doświadczenie zawodowe: w zakresie obsługi sekretariatu,
• znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
• biegła znajomość obsługi komputera, Internetu, znajomość oprogramowań biurowych typu Microsoft Office; umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi (fax, kopiarka, skaner, drukarka).
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
• znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
• wysoka kultura osobista;
• samodzielność i dobra organizacja pracy;
• komunikatywność;
• systematyczność;
• pogodne usposobienie.

Co oferujemy
• Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
• Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
• Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
• Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
• Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe
• Doskonała lokalizacja budynku w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd

Dostępność
• Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
• Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy
Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny.  Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz na parterze (możliwość skorzystania z platformy przyschodowej). W budynku znajduje się winda nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla interesantów znajduje się na 1 piętrze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu, po lewej stronie, na szybie drzwi umieszczona jest naklejka z nazwą instytucji, napisana w alfabecie Braille'a. Po prawej stronie znajduje się przycisk dzwonka przeznaczonego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do korytarza na parterze prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. Posiada ona wymiary 1 m x 1,15 m i nie jest zautomatyzowana – wymaga pomocy drugiej osoby. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed wejściem do sekretariatów Kuratorów i Dyrektorów wydziałów umieszczone są tabliczki informacyjne w alfabecie Braille'a. Ze względu na lokalizację siedziby Kuratorium Oświaty w Warszawie (ścisłe centrum), Urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Kuratorium. Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami budynku. Praca w pomieszczeniach biurowych wieloosobowych, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Dodatkowe informacje
• Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
• Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
• Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
• Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
• Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
• Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
• Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
• Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy. Informacja o metodach i technikach naboru: 1. weryfikacja formalna dokumentów, 2. analiza merytoryczna aplikacji, 3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test. Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu. Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Przewidywane wynagrodzenie około 3.700 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1043,1031,1032.
 
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
• CV i list motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
• Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
• kserokopie świadectw pracy
 
Aplikuj do 24 sierpnia 2021
W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 82932" na adres:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
Kancelaria pok. 107

Dokumenty należy złożyć do: 24.08.2021
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

o Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Kurator Oświaty z siedzibą w Kuratorium Oświaty, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
o Kontakt do inspektora ochrony danych: informujemy, że możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adresem e-mail: iod@kuratorium.waw.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Kuratorium Oświaty, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
o Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
o Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa
o Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
o Uprawnienia:
    1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
    3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
    5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
o    Podstawa prawna przetwarzania danych:
    1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
    2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
    3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
o    Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
o    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

 

Metryczka

Data publikacji 18.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Olender
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry