Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacje o rozpatrzonych petycjach - Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach -

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach

Informacje o rozpatrzonych petycjach

Rok rozpatrzenia

Liczba rozpatrzonych petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

2015

0

-

-

2016

0

-

-

2017

1

Petycja dotycząca wprowadzenia terapii antyzakrzepowej dla uczniów, pacjentów, pracowników.

Udzielono wyjaśnień, przekazano petycję do rozpatrzenia właściwemu organowi.

2018

1

W roku 2018 r. do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęła jedna petycja (CRS 13/2018) od przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w sprawie utworzenia liceum ogólnokształcącego w dzielnicy Wesoła. 

Mazowiecki Kurator Oświaty  przekazał  petycję do Burmistrza Dzielnicy Wesoła jako organu właściwego do jej rozpatrzenia. Zgodnie z art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59 ze zm.) zakładanie i prowadzenie publicznych szkół ponadpodstawowych należy do zadań własnych powiatu.

2019

1

Petycja Rodziców i personelu Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu (CRS 1/2019) dotycząca połączenia w Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z Publiczną Szkołą Podstawową nr 22 w Radomiu.

Petycja została przekazana do rozpatrzenia wg właściwości w dn. 24.01.2019 r. do Prezydenta Radomia Pana Radosława Witkowskiego. Informacja o przekazaniu sprawy  została również przesłana w dn. 24.01.2019 r. do Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu, który w imieniu Rodziców przesłał ww. petycję do tutejszego urzędu. Organ prowadzący przedszkole nie poinformował tutejszego urzędu o decyzji podjętej w tej sprawie. Przedszkole Publiczne nr 13 w Radomiu od 1 września 2019 r. nadal funkcjonuje jako samodzielna placówka.

2020

1

Petycja dotycząca bezpieczeństwa w szkole skierowana do MEN, KO i Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Wawer oraz Szkoły Podstawowej nr 140 w Warszawie - dokonania analizy sytuacji w szkole i sytuacji prawnej.

Kuratorium Oświaty zwróciło się do dyrektora szkoły o analizę sygnalizowanych problemów. Nie podjęto działań kontrolnych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Metryczka

Data publikacji 30.06.2016
Data modyfikacji 27.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kalińska / Mirosław Tryczyk / Paweł Magdoń
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Ogrodnik Wydział Rozwoju Edukacji
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Ogrodnik
do góry