Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego -

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej:
  1. ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego następuje na podstawie przepisów ustawy dnia 11.08.2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz.1641 ze zmianami) (dalej „Ustawa”),
  2. prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz innych ustaw ograniczających dostęp do informacji sektora publicznego,
  3. udostępnienie informacji sektora publicznego co do zasady jest bezwarunkowe, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Ustawie. udostępnienie informacji sektora publicznego co do zasady jest bezpłatne, chyba że przygotowanie lub przekazanie ww. informacji wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
  4. Podmiot wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP jest obowiązany:
   • poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Kuratorium Oświaty w Warszawie lub jego Delegatury,
   • dalej udostępnić innym użytkownikom informacje w pierwotnie pozyskanej formie od Kuratorium Oświaty w Warszawie lub jego Delegatury,
   • poinformować o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.
 2. Kuratorium Oświaty w Warszawie lub jego Delegatury nie ponoszą odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na własnych stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej, w zakresie dozwolonym przepisami prawa.
 3. Podmiotowi, który złożył wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego przysługują uprawnienia:
  1. w przypadku otrzymania oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub informacji o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art.10 ust.4 Ustawy - prawo do złożenia sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów Ustawy do Kuratorium Oświaty w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. oferty lub informacji. Rozpoznanie sprzeciwu następuje w drodze decyzji.
  2. w przypadku wydania decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego lub wydania decyzji rozstrzygającej sprzeciw - prawo do złożenia odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do ministra właściwego do spraw informatyzacji.
  3. w zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzją, o której mowa w pkt. b) stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
  4. na decyzję ministra właściwego do spraw informatyzacji służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Metryczka

Data publikacji 12.03.2012
Data modyfikacji 23.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Świątek-Ciarka
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
Osoba modyfikująca informację:
Bartosz Maciołek
do góry