Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

"Bezpieczna i przyjazna szkoła" 2016 r. - sprawozdanie - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych -

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Bezpieczna i przyjazna szkoła" 2016 r. - sprawozdanie

zgodnie z uchwałą nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz na podstawie § 7 ust. 1 zawartego porozumienia o udzielenie dotacji celowej, uprzejmie przypominam o obowiązku przedłożenia do dnia 15 stycznia 2017 r. sprawozdania z realizacji zadania.

 

logo MKO
Warszawa, 19 grudnia 2016 r.
 
ZIN. 531.5.52 .2016.

Organy prowadzące
realizujące Rządowy program
„Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2016 r.

dotyczy: sprawozdania z realizacji Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
w 2016 r.


Szanowni Państwo,


zgodnie z uchwałą nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz na podstawie § 7 ust. 1 zawartego porozumienia o udzielenie dotacji celowej, uprzejmie przypominam o obowiązku przedłożenia do dnia 15 stycznia 2017 r. sprawozdania z realizacji zadania.

Jednocześnie, na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej informuję, że w trakcie wypełniania druku sprawozdania realizator projektu (Dotowany) jest zobowiązany zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:
1) W miejscach przeznaczonych dla cyfr/liczb nie wpisywać liter [np. gdy prosimy o wartość projektów: poprawnie jest wpisać 234500, a niepoprawnie jest wpisywanie 234 500 zł (ze spacją i mianem!)];
2) Rezultaty miękkie można wpisywać tylko w polach, które są na to przeznaczone (pole o trawiastozielonym kolorze) wraz z wartościami (jeśli dysponujemy nimi) – [np. wzrost wiedzy o 40% wśród 100 uczniów];
3) Nie można dodawać żadnych kolumn ani wierszy – w przypadku konieczności komentarza, prosimy w kolumnie D wpisać wartość lub rezultaty miękkie a w kolumnie E komentarz!;
4) Jeśli nie ma działań/rezultatów prosimy wpisać cyfrę 0.

Sprawozdania projektodawców powinny wpisywać się w cel główny Programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach oraz w część XIII Programu, w której opisano Zakładane rezultaty realizacji Programu w poszczególnych celach szczegółowych. W związku z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę na część sprawozdania dotyczącą analizy jakości, czyli efektów jakości zrealizowanego celu projektu. Efekty te muszą być poparte wynikami badania ewaluacyjnego, które wskazują na pozytywne zmiany w stosunku do sytuacji określonej w diagnozie potrzeb i problemów.
W tej części rekomenduje się zbieranie wyników, które wskażą, jaki odsetek odbiorców (rodziców nauczycieli, uczniów itd.) biorących udział w warsztatach lub innych działaniach zadeklarował np. wzrost wiedzy, kompetencji, umiejętności – do liczby osób uczestniczących w nich (np. wzrost wiedzy o 40% wśród 100 uczniów). Ważne jest uzyskanie informacji, które w oparciu o rzetelne wskaźniki poparte dowodami (ankiety ewaluacyjne u realizatorów projektów) wskażą na jakościową zmianę sytuacji wyjściowej.

Sprawozdanie z realizacji projektów wraz z załącznikami (nr 1 i nr 2) należy przesłać na adres:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2017 r.

Ponadto proszę o przesłanie sprawozdań (w wersji edytowalnej):
- sprawozdanie merytoryczne na adres: marzenna.zaleska@kuratorium.waw.pl,
- załączniki nr 1 i nr 2 na adres : irena.wyszomierska@kuratorium.waw.pl.

Przypominam również o obowiązku zwrotu do dnia 15 stycznia 2017 r. niewykorzystanej
dotacji, zgodnie z § 6 ust. 1 zawartego porozumienia.

Dodatkowych informacji udzielają:
- z zakresu spraw merytorycznych: p. Marzenna Zaleska – tel. 22 551 24 00 wew. 3061,
- z zakresu spraw finansowych: p. Irena Wyszomierska – tel. 22 551 24 00 wew. 3092.


W załączeniu:
- wzór sprawozdania,
- załącznik nr 1 – rozliczenie,
- załącznik nr 2 – zestawienie faktur.


 

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 19.12.2016
Data modyfikacji 19.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Adamiak
Osoba modyfikująca informację:
Monika Adamiak
do góry