Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2017 r. - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych -

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2017 r.

Zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020, uprzejmie przypominam o obowiązku przedłożenia do dnia 15 stycznia 2017 r. sprawozdania z realizacji zadania.

Warszawa, 20 grudnia 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZIN.531.2.280.2017.JK

 

Organy Prowadzące
realizujące "Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa" w 2017 r.

 

dotyczy: sprawozdania z realizacji programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w 2017 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz.1667) oraz na podstawie § 7 zawartej umowy, uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2018 r. organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, zobowiązane są do przedstawienia sprawozdania z realizacji zadania. Niewykorzystaną dotację celową należy zwrócić w terminie określonym w § 5 zawartej umowy.

Sprawozdanie oraz zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków z realizacji programu, przygotowane przez organ prowadzący należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Sprawozdanie z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

 

Proszę również o przesłanie wersji elektronicznej (edytowalnej):

  • formularza sprawozdania dla organu prowadzącego na adres e-mail: jozef.kostka@kuratorium.waw.pl;
  • rozliczenia z wykorzystania wsparcia finansowego oraz zestawienia ilościowo-wartościowego na adres e-mail: grazyna.kupis@kuratorium.waw.pl.

 

W przypadku pytań informacji udzielają:

- z zakresu spraw merytorycznych: p. Józef Kostka tel. 22 551 24 00 w.2103,

- z zakresu spraw księgowych: p. Grażyna Kupis tel. 22 551 24 00 w.3101.

 

Załączniki:

- Formularz sprawozdania dla organu prowadzącego,

- Rozliczenie z wykorzystania wsparcia finansowego,

- Zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 20.12.2017
Data modyfikacji 01.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
Osoba modyfikująca informację:
Józef Kostka
do góry