Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy programy pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” - sprawozdanie - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych -

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy programy pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” - sprawozdanie

Warszawa, 03 stycznia 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZIN.531.1.5.2017.JK

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin

Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego

 

dotyczy: sprawozdania z realizacji Rządowego programu „Wyprawka szkolna” w 2017 r.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”, ustanowionego Uchwałą Nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie sprawozdania z realizacji programu.

Bardzo proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowość danych umieszczanych przez Państwa w tabeli, aby zawarte dane były zgodne ze stanem faktycznym i nie wymagały dokonywania korekt po zakończeniu roku budżetowego. Proszę również o przesłanie informacji na temat występowania ewentualnych problemów z realizacją programu.

W celu przekazania powyższej informacji należy wypełnić załączoną tabelę i przesłać ją na adres e-mail: wyprawkaszkolna@kuratorium.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2018 roku a następnie papierową wersję wysłać (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki) pocztą tradycyjną na adres:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
z dopiskiem „Wyprawka szkolna 2017”.

Przesłana papierowa wersja tabeli musi zawierać dane identyczne z tymi, które zostały przesłane na adres e-mailowy.
Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Kinga Sulkowska tel. 22/ 551 24 00 wew. 2104.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 03.01.2018
Data modyfikacji 01.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
Osoba modyfikująca informację:
Józef Kostka
do góry