Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - nabór wniosków na 2022 rok - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych -

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - nabór wniosków na 2022 rok

Warszawa,  dn. 13 października 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.2.241.2021.MA

 

Organy prowadzące
publiczne i niepubliczne przedszkola,
oddziały przedszkolne w publicznych
i niepublicznych szkołach podstawowych,
szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe,
biblioteki pedagogiczne oraz szkoły
artystyczne realizujące kształcenie ogólne
w zakresie szkoły podstawowej lub liceum
ogólnokształcącego
woj. mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o zbliżających się terminach składania wniosków na 2022 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”. Celem Programu jest wspieranie organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Z Programu mogą skorzystać:
1. publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
2. publiczne i niepubliczne:
    a) szkoły podstawowe,
    b) szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
    c) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
3. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
4. publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Terminy składania wniosków w ramach Programu:
Dyrektor szkoły, placówki wychowania przedszkolnego lub biblioteki pedagogicznej występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu – do dnia 31 października 2021 r.

Organ prowadzący składa wniosek wraz z 2 załącznikami (Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia; Klasyfikacja budżetowa) do dnia 20 listopada 2021 r.

Komplet ww. dokumentów należy przesłać lub złożyć do:
Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

oraz przesłać edytowalną wersję elektroniczną Wykazu placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych (Excel) na adres: narodowy@kuratorium.waw.pl

Decyduje data wpływu do kancelarii!

Ocenie nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

W załączeniu:
- Wzór wniosku organu prowadzącego.
- Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego na 2022 rok w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - Priorytet 3.
- Klasyfikacja budżetowa.
- Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego.
- Wniosek dyrektora szkoły, biblioteki pedagogicznej.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 
 
 
 
 
 
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Metryczka

Data publikacji 13.10.2021
Data modyfikacji 20.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
Osoba modyfikująca informację:
Anna Miklas
do góry