Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

"Zasiłek losowy" - Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom, w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2023 r. - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych -

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Zasiłek losowy" - Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom, w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2023 r.

Warszawa,  30 sierpnia 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.5.3.2023.JK

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
woj. mazowieckiego

 

dotyczy: Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom, w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2023 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o możliwości składania wniosków na pomoc dzieciom i uczniom z terenów objętych negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–20241.

Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu, Mazowiecki Kurator Oświaty (działając na podstawie porozumienia z dnia 11 sierpnia 2022 r. zawartego z Wojewodą Mazowieckim) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informacje o liczbie dzieci i uczniów, którym należy udzielić pomocy w ramach ww. Programu, oraz wysokości środków potrzebnych na jego realizację. Następuje to niezwłocznie po zebraniu informacji o liczbie dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, nie później jednak niż do dnia 26 września 2023 r. W związku z powyższym proszę o przekazywanie bieżących informacji na temat występujących potrzeb w tym zakresie, nie później jednak niż do dnia 25 września 2023 r.

Informację należy przesłać zgodnie z załączoną tabelą, na adres pomoc@kuratorium.waw.pl a następnie pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

Pomoc w ramach programu może być udzielana na:

  •  wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych (zasiłków losowych) na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów – w wysokości 1000 zł,
  •  organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów,
  • organizację zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i uczniów.

W przypadku, jeżeli na terenie Państwa gminy nie występuje zapotrzebowanie w powyższym zakresie, proszę nie wysyłać tabeli z wartością zerową.

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek


1 Uchwała Nr 65/2022 Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r.

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.08.2023
Data modyfikacji 14.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Anioł
do góry