Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2024 r. "Zasiłek losowy" - zgłaszanie potrzeb - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych -

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2024 r. "Zasiłek losowy" - zgłaszanie potrzeb

Informacje dotyczące programu w 2024 r.

Warszawa, 31 stycznia 2024 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.4.1.2024.JK

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
woj. mazowieckie

dotyczy: Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom, w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2024 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o możliwości składania wniosków na pomoc dzieciom i uczniom z terenów objętych negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–20241.

Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu, Mazowiecki Kurator Oświaty (działając na podstawie porozumienia z dnia 11 sierpnia 2022 r. zawartego z Wojewodą Mazowieckim) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informacje o liczbie dzieci i uczniów, którym należy udzielić pomocy w ramach ww. Programu oraz wysokości środków potrzebnych na jego realizację. Następuje to niezwłocznie po zebraniu informacji o liczbie dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, nie później jednak niż do dnia 25 września 2024 r.

W związku z powyższym proszę o przekazywanie bieżących informacji na temat występujących potrzeb w tym zakresie, nie później jednak niż do dnia 24 września 2024 r.

Informację należy przesłać zgodnie z załączoną tabelą, na adres pomoc@kuratorium.waw.pl ,a następnie z podpisem Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta, na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

Pomoc w ramach programu może być udzielana na:

  • wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych (zasiłków losowych) na cele edukacyjne
  • dla dzieci i uczniów – w wysokości 1000 zł,
  • organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów,
  • organizację zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i uczniów.

W przypadku, jeżeli na terenie Państwa gminy nie występuje zapotrzebowanie w powyższym zakresie, proszę nie wysyłać tabeli z wartością zerową.

Z poważaniem

p.o. Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Wioletta Krzyżanowska

 

 1 Uchwała Nr 65/2022 Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r.

 

Metryczka

Data publikacji 31.01.2024
Data modyfikacji 10.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Anioł
do góry