Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. - Ogłoszenie wyników naboru wniosków na 2024 r. - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych -

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. - Ogłoszenie wyników naboru wniosków na 2024 r.

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0" w 2024 r.

Warszawa,  5 marca 2024 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
 

Powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków na 2024 r.

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęły w terminie wnioski na łączną kwotę: 7.643.430 zł.

Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla województwa mazowieckiego w roku 2024 wynosi: 4.472.467 zł.

Na podstawie protokołu z posiedzenia Zespołu Mazowiecki Kurator Oświaty podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując podmioty, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.

Wsparcie finansowe w ramach programu otrzymało 215 organów prowadzących dla 768 szkół i placówek wychowania przedszkolnego na łączną kwotę 4.472.170 zł.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę i placówkę wychowania przedszkolnego, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Wykaz szkół i placówek wychowania przedszkolnego wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły i placówki znajduje się w załączniku.

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie zawartej umowy. Organy prowadzące zostaną poinformowane o procedurze zawierania umów. Wydatkowanie środków będzie możliwe od dnia zawarcia umowy.

W przypadku rezygnacji organu prowadzącego ze wsparcia finansowego, organ prowadzący pisemnie zawiadamia o tym fakcie, wskazując powody rezygnacji.

Z poważaniem

p.o. Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Wioletta Krzyżanowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 05.03.2024
Data modyfikacji 16.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Anioł
do góry