Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie naboru do pracy w Komisji Konkursowej - wypoczynek letni 2024 - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych -

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie naboru do pracy w Komisji Konkursowej - wypoczynek letni 2024

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2024 r.

Warszawa,  27 marca 2024 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.5550.6.2024.MA

 

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłoszeniem z dnia 21 marca 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2024 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie1, Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do udziału w roku 2024 w pracach Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w ww. otwartym konkursie ofert.

 1. Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej należy nadsyłać w terminie do dnia 03 kwietnia 2024 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, 00-024 Warszawa Al. Jerozolimskie 32, bądź złożyć osobiście w kancelarii Urzędu, z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z zakresu Wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2024 roku.

Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do zaproszenia.

 1. Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
  • są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
  • nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów uprawnionych wymienionych w art. 3 ust. 3 przywołanej powyżej ustawy, biorących udział w konkursie,
  • nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego2, np. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
  • mają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac Komisji Konkursowej,
  • reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 przywołanej powyżej ustawy, zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami,
  • akceptują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności, udostępniają swoje dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)3 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w związku z realizowanym procesem.
 2. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej:
  • niekompletne,
  • złożone w innej formie, niż określona w pkt 1,
  • złożone w Urzędzie po terminie określonym w pkt 1.
 3. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy może zgłosić jednego kandydata.
 4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 5. Spośród zgłoszonych4 kandydatów do prac w Komisji Konkursowej – Mazowiecki Kurator Oświaty powoła cztery osoby.
 6. Zadaniem Członka Komisji konkursowej jest ocena merytoryczna ofert złożonych przez uprawnione ustawowo podmioty i dokonanie wyboru najlepszych propozycji realizacji zadań publicznych.
 7. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w otwartych konkursach ofert określa załącznik do Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Wioletta Krzyżanowska

 
 
1 (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
2 ( Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.)
3 (Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016)
4 w myśl art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 

 

Metryczka

Data publikacji 27.03.2024
Data modyfikacji 04.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Anioł
do góry