Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO -

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L  2016 Nr 119, s. 1 ze zm.) (dalej „RODO”), informuję:

 1. Administratorem Państwa danych jest Mazowiecki Kurator Oświaty, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:
  1. korespondencji drogą pocztową: Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa;
  2. korespondencji drogą poczty elektronicznej: kuratorium@kuratorium.waw.pl
  3. telefonicznie – centrala: 22 551 24 00, faks: 22 826 64 97.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@kuratorium.waw.pl lub telefonicznie: 22 551 24 00 wew. 1132.
 3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa, zadań realizowanych w interesie publicznym oraz innych zadań określonych w przepisach odrębnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c „RODO”, w związku z art. 51 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.).
 4. Mazowiecki Kurator Oświaty co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom poza ustawowo uprawnionym, właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw lub którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy. Mazowiecki Kurator Oświaty nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zgromadzone, a po tym czasie przez czas określony w odrębnych przepisach, m.in. przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.
 6. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W niektórych sprawach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Mazowiecki Kurator Oświaty nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji w celu profilowania.

 

Metryczka

Data publikacji 24.05.2018
Data modyfikacji 20.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zdzisław Młodziejewski
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Anioł
do góry