Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zarządzenie Nr 19 z 2012 r. - Zarządzenia Kuratora -

Zarządzenia Kuratora

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządzenie Nr 19 z 2012 r.

z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2012/2013.

ZARZĄDZENIE Nr 19
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 06 lutego 2012 roku
w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2012/2013

 

 

Na podstawie § 23 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232 ze zm.), § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 z 2002 r. ze zm.) oraz § 16 pkt 1 w związku z § 24 ust 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 17 stycznia 2012 roku zarządza się, co następuje:
 

 

 

§ 1.

Ustala się zasady i tryb rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, na rok szkolny 2012 / 2013 :

1) w okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkołach ponadgimnazjalnych kwestionariusze - podania, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie:

a) od 14 maja od godz. 1000 do 25 maja do godz.1300 we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych,

b) od 22 czerwca od godz.1000 do 26 czerwca do godz. 1600 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół;

2) sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną przeprowadza się:

a) sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do oddziałów wstępnych w liceach ogólnokształcących, prowadzących takie oddziały, przeprowadza się 29 maja godz. 1200,

b) sprawdzian umiejętności językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących przeprowadza się:

- 30 maja godz. 1000 - dla kandydatów z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania,
- 31 maja godz. 1500 - dla kandydatów z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania,
- 1 czerwca godz. 1500 - dla kandydatów z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania,
- 4 czerwca godz. 1500 - dla kandydatów z językiem hiszpańskim jako drugim językiem nauczania,
- 5 czerwca godz. 1500 - dla kandydatów z językiem rosyjskim jako drugim językiem nauczania,

c) 12 czerwca godz. 1500 upływa ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych przeprowadzonych w terminach podanych w § 1 pkt. 2 lit. a, b,

d) kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w wymienionych terminach lub dokonali w dniach 22 – 26 czerwca zmiany wyboru na szkołę z oddziałami, do których przeprowadza się sprawdzian uzdolnień kierunkowych, mogą do niego przystąpić 27 czerwca godz. 1300,

e) 28 czerwca godz. 1500 upływa ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych przeprowadzonych w terminach podanych w § 1 pkt. 2 lit. d;

3) terminy rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, na rok szkolny 2012/ 2013:

a) od 29 czerwca od godz. 1100 do 2 lipca do godz. 1400 kandydaci składają do (nie więcej niż trzech) szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

Kandydaci składają dokumenty, o których mowa powyżej, w szkołach, w których mają złożone kwestionariusze – podania. W miastach, w których funkcjonuje elektroniczne wspomaganie rekrutacji, a kandydat wybrał trzy szkoły w jednym mieście, może złożyć jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru,

b) od 2 lipca godz. 1400 do 5 lipca godz. 1400 szkolne komisje rekrutacyjno - kwalifikacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole procedur,

c) do 5 lipca do godz. 1400 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły,

d) 5 lipca od godz. 1400 do 9 lipca do godz. 1400 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

e) 9 lipca godz. 1600 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły, a także informację o liczbie wolnych miejsc,

f) od 10 lipca do 12 lipca szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadzają rekrutację uzupełniającą do szkół, które nie dokonały pełnego naboru wg ustalonych zasad w regulaminie szkoły,

g) 12 lipca godz. 1530 dyrektorzy szkół, a w przypadku miast, w których jest elektroniczne wspomaganie, administratorzy systemów elektronicznego wspomagania rekrutacji, przesyłają, odpowiednio do Wydziału Zarządzania Informacją Kuratorium Oświaty w Warszawie lub do właściwej Delegatury, informacje o liczbie kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz o wolnych miejscach w szkołach,

h) od 27 sierpnia do 31 sierpnia szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadzają dodatkową rekrutację do szkół, które nie dokonały pełnego naboru wg ustalonych zasad w regulaminie szkoły,

i) szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne po każdym etapie rekrutacji sporządzają i podpisują protokoły postępowania kwalifikacyjnego;

4) ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

200 punktów - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie), w tym:

100 punktów - liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu :

- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
- należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70% co daje w rekrutacji 14 punktów, gdyż 70 x 0,2 = 14) ;100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum:

sposób przeliczania na punkty stopni z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły:

- 18 punktów – stopień: celujący
- 14 punktów – stopień: bardzo dobry
- 10 punktów – stopień: dobry
- 6 punktów – stopień: dostateczny
- 2 punktów – stopień: dopuszczający

sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

13 punktów – liczba punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty - zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125). Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje tylko 13 punktów,

3 punkty - liczba punktów za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim przez inne podmioty działające na terenie szkół, niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział,

2 punkty - liczba punktów za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół , niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział,

2 punkty - liczba punktów za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego,

2 punkty - liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

do 6 punktów - liczba punktów za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).


Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe dla stopni:

- 6 punktów – stopień: celujący
- 5 punktów – stopień: bardzo dobry
- 4 punkty – stopień: dobry
- 3 punkty – stopień: dostateczny
- 2 punkty – stopień: dopuszczający.

5) do 29 lutego 2012 r. dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych przekażą odpowiednio do Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie lub do właściwej Delegatury warunki i kryteria rekrutacji zawarte w statucie szkoły.
 
§ 2.
 
Ustala się termin rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży rozpoczynającej zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w pierwszym powszednim dniu lutego w roku szkolnym 2012 / 2013 : 

1) od 14 stycznia 2013 roku do 16 stycznia 2013 roku kandydaci składają podania oraz świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do kształcenia w określonym zawodzie,

2) 25 stycznia 2013 r. szkolne komisje rekrutacyjno – kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do oddziału klasy pierwszej.
 
§ 3.

Ustala się zasady i tryb rekrutacji kandydatów na semestr pierwszy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, technikum uzupełniającego dla dorosłych i szkół policealnych dla młodzieży i dla dorosłych:

1) od 2 lipca do 24 sierpnia kandydaci składają podania oraz świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia odpowiednio: zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły średniej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie;

2) od 14 stycznia 2013 r. do 16 stycznia 2013 r. kandydaci składają podania oraz świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia odpowiednio: gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły średniej oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do kształcenia w określonym zawodzie;

3) Terminy przeprowadzania egzaminów pisemnych lub rozmów kwalifikacyjnych oraz ogłoszenia list kandydatów przyjętych na semestr pierwszy w szkołach dla dorosłych: liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, technikum uzupełniającym dla dorosłych, szkołach policealnych dla młodzieży i dorosłych:

a) 27 sierpnia i 28 sierpnia w godzinach ustalonych przez szkoły, pisemne egzaminy wstępne z dwóch przedmiotów ustalonych przez radę pedagogiczną lub rozmowy kwalifikacyjne, jeżeli szkoły takie egzaminy lub rozmowy przeprowadzają,

b) 30 sierpnia szkolne komisje rekrutacyjno - kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych na semestr pierwszy,

c) 17 stycznia 2013 r. i 18 stycznia 2013 r., w godzinach ustalonych przez szkoły pisemne egzaminy wstępne z dwóch przedmiotów ustalonych przez radę pedagogiczną lub rozmowy kwalifikacyjne, jeżeli szkoły takie egzaminy lub rozmowy przeprowadzają,

d) 25 stycznia 2013 r. szkolne komisje rekrutacyjno - kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych na semestr pierwszy;

4) Szkolne komisje rekrutacyjno - kwalifikacyjne sporządzają i podpisują protokoły postępowania kwalifikacyjnego.
 
§ 4.

Zarządzenie nie dotyczy zasad i trybu rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej ponadgimnazjalnych szkół specjalnych.

 
§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 
§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 
§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                                                                               Karol Semik
                                                                                                                                                                                       /-/
                                                                                                                                                                     Mazowiecki Kurator Oświaty 

Metryczka

Data wytworzenia 18.04.2012
Data publikacji 18.04.2012
Data modyfikacji 07.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
Osoba modyfikująca informację:
Anna Miklas
do góry