Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zasady udostępniania informacji publicznych -

Zasady udostępniania informacji publicznych

Zasady udostępniania informacji publicznych

Dostęp do informacji publicznych reguluje Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

Informacje publiczne mogą zostać udostępnione w trybie art. 11 ustawy o dostępie do informacji publicznej czyli poprzez publiczne udostępnienie w miejscach ogólnie dostępnych lub przez zainstalowanie w tychże miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z treścią informacji.
 
Udostępnianie informacji publicznych następuje także w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udzielane na wniosek zainteresowanego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy pod warunkiem, że udzielenie informacji nie jest ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w powyższych przepisach, a w szczególności, jeśli informacja jest prawnie chronioną tajemnicą.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 
−    przesłać pocztą elektroniczną na adres: kuratorium@kuratorium.waw.pl;

−    przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa;

−    złożyć poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą e-PUAP;

−    złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Kuratorium Oświaty w Warszawie w godzinach pracy urzędu (Al. Jerozolimskie 32, I piętro, pokój nr 107).

Informacja publiczna jest udzielana bez zbędnej zwłoki – zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może zostać udzielona w w/w terminie urząd zobowiązany jest powiadomić wnioskodawcę o tym fakcie w powyższym terminie, wskazując równocześnie powody opóźnienia oraz podając termin w jakim udostępni informację, nie dłuższy jednak, niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku – zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy.

Udostępnienie informacji następuje zgodnie z wnioskiem, chyba że środki techniczne jakimi dysponuje urząd nie pozwalają na udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W takiej sytuacji urząd zobowiązany jest powiadomić wnioskodawcę o przyczynach braku udzielenia informacji zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie sposób i formę w jakiej informację może udostępnić. W terminie 14 dni od daty powiadomienia wnioskodawca może złożyć wniosek o udzielenie informacji w formie lub w sposób wskazany w powiadomieniu urzędu. Jeśli tego wniosku nie złoży postępowanie umarza się – zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy.


Jeśli urząd odmawia udzielenia informacji publicznej lub umarza postępowanie w tej sprawie, zobowiązany jest wydać decyzję – zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy. Od decyzji wydanej w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje odwołanie – zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy.

Metryczka

Data publikacji 07.12.2009
Data modyfikacji 25.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
Osoba modyfikująca informację:
Agata Siekierska
do góry