Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 25186 na stanowisko specjalisty - Oferty pracy i wyniki naboru -

Oferty pracy i wyniki naboru

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze nr 25186 na stanowisko specjalisty

Ogłoszenie o naborze nr 25186 z dnia 07 kwietnia 2018 r.

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 25186 z dnia 07 kwietnia 2018 r.

OFERTY DO 17 kwietnia 2018

WYMIAR ETATU 1

STANOWISKA 1

DODATKOWE
Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
specjalista
w Kuratorium Oświaty w Warszawie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa
ADRES URZĘDU:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

WARUNKI PRACY
Urząd częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( winda), urząd nie jest przystosowany dla potrzeb osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Praca w siedzibie urzędu, praca przy komputerze.

ZAKRES ZADAŃ
wykonywanie funkcji administratora aplikacji EZD,
tworzenie grupy uprawnień w systemie EZD w odniesieniu do całego urzędu w celu zapewnienia dostępu do
funkcjonalności dla użytkowników,
monitorowanie i rozwiazywanie nieprawidłowości, z uwzględnieniem możliwości aplikacji (EZD), w celu prawidłowego
funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów,
prowadzenie szkolenia z zakresu stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej oraz procedur stosowania EZD dla
pracowników urzędu w celu usprawnienia pracy urzędu,
prowadzenie bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w celu zapewnienia
prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych i dokumentowania przebiegu załatwianych spraw w urzędzie,
współpraca z pracownikami kancelarii, składów chronologicznych i archiwum zakładowego w celu zapewnienia
prawidłowej obsługi modułów kancelaryjnoarchiwalnych systemu EZD.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie
znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
biegła znajomość obsługi komputera, Internetu, znajomość oprogramowań biurowych typu Microsoft Office,
umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi (fax, kopiarka, skaner, drukarka).
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
wykształcenie średnie - dyplom technika archiwisty lub ukończone kursy w zakresie archiwistyki,
samodzielność i dobra organizacja pracy,
solidność, dokładność, dociekliwość,
terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu,
umiejętność rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia.
wysoka kultura osobista,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
kopie świadectw pracy,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 17 kwietnia 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
Kancelaria pok. 107
Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwiska, imienia, adresu i numeru ogłoszenia.

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Informacja o metodach i technikach naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1031,1032.

Legenda
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z
niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Zastępstwo
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej
nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać
w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.
Nabór otwarty dla cudzoziemców
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również
cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
• są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na
terytorium Polski,
• ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w
sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające
obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

Metryczka

Data publikacji 12.04.2018
Data modyfikacji 27.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Kucharz
Osoba udostępniająca informację:
Anna Dembowska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Miklas
do góry