Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Radomiu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.139.2015.AB
Nazwa szkoły:
Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Radomiu
Typ szkoły/placówki:
Gimnazjum

Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26-600
Ulica:
Krucza 2/10
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-09-30


Tematyka kontroli:
Realizacja przez dyrektora zadań wynikających z art.39 ust.1 pkunkty:2,3,4,6 ustawy o systemie oświaty, przestrzeganie przez dyrektora kompetencji organów szkoły określonych w art. 41, art. 42, art. 50 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz. U. z 2004 r.Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) oraz zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania(...) (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170)
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 23.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alicja Byzdra
Osoba udostępniająca informację:
do góry